Pasteura 5, Warszawa
Tel. +48 22 55 32 133
Konkursy

Konkurs Robotów-sumo! - oficjalny nabór w styczniu 2020r.

Ogłaszamy kolejny konkurs którego celem jest zbudowanie własnego, zaprojektowanego od podstaw robota. Tym razem będziemy budować Robota-sumo. Do dyspozycji uczestników projektu będzie pracownia elektroniczna z bogatym zapleczem podzespołów elektronicznych, pracownia mechaniczna wyposażona w materiały i narzędzia niezbędne do budowy np. podwozia i innych nieelektrycznych części robota oraz zestaw drukarek 3D wraz z oprogramowaniem do tworzenia potrzebnych elementów 3D! Uczestnicy projektu mogą posiłkować się darmowymi warsztatami (kursy: druku 3D, programu Inventor (projektowanie 3D), elektroniczne, lutowania i inne) jak i poradami ekspertów na wyżej opisanych pracowniach w ramach Makerspace@UW (oczywiście pomoc będzie w formie wskazówek, a nie gotowych rozwiązań). Do konkursu mogą przystępować drużyny z różnych Wydziałów, warunkiem jest jednak obecność co najmniej jednego członka drużyny z Wydziału Fizyki. Dodatkowo konkurs ten jest częścią przedmiotu Zespołowe Projekty Studenckie, dzięki czemu istnieje możliwość uzyskania dodatkowych punktów ECTS, w przypadku zaakceptowania przez macierzysty Dziekanat. Drużyny nie posiadające znajomych na Wydziale Fizyki proszę kontaktować się pod adresem mailowym Makerspace@uw.edu.pl – pomożemy Wam zorganizować takie grupy! Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w czasie Dnia Fizyka 08.05.20 i będzie zorganizowane przez Makerspace@UW. Dla najlepszych drużyn przewidziane są nagrody! Na zgłoszenia mailowe i osobiste czekamy od 01.01.20r. do 31.01.20r.

 

Regulamin konkursu (może ulec dorbnym zmianą przed oficjalnym rozpoczęciem):

1. Konkurs przewidziane jest dla studentów i doktorantów wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – z warunkiem, że każda grupa musi posiadać co najmniej jedna osobę z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Drużyny zgłaszające się do konkursu powinny mieć 3-5 osób. W uzasadnionych przypadkach zostaną dopuszczone grupy mniej liczne.

3. Zgłoszenie drużyny do konkursu, wraz z listą uczestników należy przesłać na adres mailowy Makerspace@uw.edu.pl. Poza imieniem i nazwiskiem uczestników, należy podać rok i typ studiów oraz Wydział.

4. Konkurs uznaje się rozpoczęty w momencie zgłoszenia się minimum 3 grup.

5.  Opis konkursu

Konkurs polega na zbudowaniu w pełni autonomicznego Robota-sumo, którego zadaniem będzie wypchnięcie z ringu robota drużyny przeciwnej.  

Konkurs organizowany jest przez Makerspace@UW. Oficjalne rozpoczęcie konkursu i otwarcie zapisów odbędzie się 01.02.2020r. Do tego czasu istnieje możliwość skorzystania z zajęć na Pracowniach Makerspace@UW przygotowujących uczestników do konkursu. Finał konkursu odbędzie się w czasie Dnia Fizyka (08.05.2020r.).  

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby będące studentem/doktorantem/pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego, jego absolwentem do 2 lat po ukończeniu oraz jest studentem/doktorantem/pracownikiem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Do konkursu zostaną przyjęte całe drużyny złożone z 3 do 5 osób, w skład której wchodzi co najmniej jedna osoba studiujące na Wydziale Fizyki, mogąca odbyć przedmiot Zespołowe Projekty Studenckie, w ramach których otrzymuje się dofinansowanie na zakup części do robota. W przypadku braku takiej osoby w drużynie, bądź chęci zgłoszenia się do konkursu bez drużyny prosimy o kontakt z organizatorami bezpośredni bądź mailowy makerspace@uw.edu.pl.

6. Przebieg rozgrywek.

Rozgrywka będzie przeprowadzona w systemie pucharowym, gdzie każdy pojedynek będzie składał się z 3 walk. Zwycięzca większej ilości walk przechodzi dalej.

7. Miejsce walki – dohyo

Roboty będą walczyć na arenie zwanej dohyo. Jest ona w formie koła o średnicy 154 cm, wysokości 5 cm, wykonana z materiału o niskim współczynniku tarcia, pomalowana na czarno oraz z białym paskiem na krawędzi areny o szerokości 5 cm. W środkowej części znajdują się dwa równoległe paski o wymiarach 20 x 2 cm w odległości od siebie 20 cm, pomalowane na kolor szary.

8. Ograniczenia robotów

Roboty mogą mieć maksymalnie wymiar 20 x 20 cm (szerokość x długość) oraz dowolną wysokość. Ich całkowita masa nie może przekraczać 3 kg. Koszt robota nie może przekraczać 500 zł (bez zsilania).  

Zabrania się:

- posiadać części niszczące dohyo

- posiadać części miotające, strzelające

- przytwierdzać się do podłoża ( np. przyssawki, klej), zawierać urządzeń do zwiększania siły nacisku na ring np. pompy próżniowe lub magnesy – robot musi przejść „test kartki” (patrz niżej)

- wydzielać jakąkolwiek ciecz, gazy, proszki, czy też nadmierną ilość ciepła (np. płomienie)

- używać urządzeń aktywnie zakłócających działanie układu sterowania przeciwnika. W szczególności nie jest dozwolone stosowanie urządzeń oślepiających dalmierze podczerwone robotów np. diód IR

- używać urządzeń mogących prowadzić do uszkodzenia przeciwnika w sposób inny niż spychanie oraz uderzanie

- używać magnesów, elektromagnesów

- używania gotowych rozwiązań komercyjnych, wszelkie kwestie sporne będą rozstrzygane przez sędziego konkursu. W razie wątpliwość co do możliwości użycia gotowych elementów/modułów/schematów, należy zwrócić się do sędziego konkursu

- używania jakichkolwiek elementów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników konkursu!

Robot musi poruszać się autonomicznie, bez żadnej ingerencji zewnętrznej. Musi reagować na 2 komendy START i STOP, wydane zdalnie.

„Test kartki” - Polega na położeniu robota na czystej kartce formatu A4 i gramaturze 80g/m2 tak, żeby wszystkie koła dotknęły powierzchni papieru, a następnie podniesieniu go. Nawet minimalne podniesienie kartki skutkuje niedopuszczeniem robota do walki.

Ograniczenia wielkości robota są ważne do momentu rozpoczęcia pojedynku. Po rozpoczęciu przez sędziego walki dopuszczalne jest rozkładanie np. ramion wykraczających poza wielkość 20x20 cm.

9. Przebieg walki

- pojedynek rozpoczyna się od ustawienia robotów w wyznaczonych przez sędziego miejscach – przed liniami startu (szare paski 20x2 cm). Roboty ustawiają drużyny, ich pozycje zatwierdza sędzia

- na znak sędziego, słownej komendzie START, obie drużyny wysyłają sygnał “START” do robota

- roboty startują najwcześniej po 5 sekundach od rozpoczęcia walki przez sędziego. W tym czasie roboty nie mogą wykonywać żadnej czynności

- każda runda trwa maksymalnie 2 minuty

- koniec rundy ogłasza sędzia, słowną komendą STOP na którą drużyny wysyłają do robota sygnał “STOP”

- zwycięzcę pojedynku ogłasza sędzia

- wygrywa robot który wypchnie przeciwnika z ringu, to znaczy przeciwny robot dotknie jako pierwszy dowolnej innej części niż dohyo. (Wjazd na białą obwódkę ringu jest dozwolone i nie oznacza przegranej)

- w przypadku równoczesnego wypadnięcia z ringu robotów, sędzia może zadecydować o powtórzeniu rundy

- w przypadku niesprawności jednego z robota, drużyna niesprawnego robota może prosić o przełożenie walki, bądź w przypadku braku możliwości przełożenia (np. finałowa walka), może poprosić o czas na dokonanie napraw. Maksymalnie jest to 15 min. Każda drużyna ma możliwość podczas całego konkursu poprosić o taki czas 2 razy

- w przypadku braku reakcji robota przez dłużej niż 30 sek, sędzia może ogłosić przegraną drużyny nieporuszającego się robota

- w przypadku zakleszczenie się robotów, zapętlenia się ich działań lub podobnych przypadkach, sędzia może powtórzyć rundę

- w przypadku nierozstrzygnięcia się pojedynku w regulaminowym czasie 2 minut, sędzia może powtórzyć pojedynek. W przypadku 2 pojedynków zakończonych bez rozstrzygnięcia, 3 runda jest rundą ostatnią. Jej zwycięzca wygrywa całą walkę. W przypadku 3 nie rozstrzygniętych walk roboty zostają zdyskwalifikowane jako niezdolne do walki

- niedozwolone jest ingerowanie w walkę robotów, jak i zbliżanie się do areny na odległość mniejszą niż 100 cm od krawędzi dohyo

- wszelkie sporne kwestia rozstrzyga sędzia konkursu

- drużyny mają 2 min czasu na dostarczenie robota na arenę od wezwania sędziego. W przypadku kłopotów z robotem, drużyny mogą poprosić o czas (dozwolone są 2 prośby), w przeciwnym przypadku przy nie stawieniu się robota, zostaje on zdyskwalifikowany

10. Zakupy

Wszystkie części robota zakupione w ramach dofinansowania z Zespołowych Projektów Studenckich musza być ustalone i wykonane przez pracowników Makerspace@UW. Wszelkie zakupy na „własną rękę” nie będą podległy zwrotowi kosztów. Istnieje możliwość dokonywania zakupów z własnego budżetu, jednak łączny koszt robota nie może przekroczyć 500 zł. W pulę 500 zł nie wchodzi koszt zasilania robota, który będzie ustalony z góry i każda drużyna otrzymana po zapisie zestaw akumulator do zasilania wraz z ładowarką. Wszelkie informacje dotyczące zakupów będą przekazywane liderom grup po ich rejestracji.

11. Zwycięzcy konkursu

Najlepsze 3 drużyny otrzymają nagrody ufundowane przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

    Zasady bezpieczeństwa  

- uczestnicy zawodów są odpowiedzialni za bezpieczeństwo własne oraz swoich robotów - w tym za wypadki przez nich spowodowane

- organizatorzy zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników zawodów lub urządzenia i wyposażenie do nich należące

- uczestnicy są zobowiązania do przestrzegania ogólno przyjętych norm moralnych i społecznych (w szczególności zabrania się uszkadzania robotów przeciwnika, przeszkadzania w przebiegu konkursu, używania niecenzuralnych zwrotów oraz używania gróźb)

 

Konkurs robotów typu linefollwer! - Archiwum, konkurs zakończony

Ogłaszamy konkurs którego celem jest zbudowanie własnego, zaprojektowanego od podstaw, robota typu Linefollower – robota podążającego za wyznaczoną na trasie linią (zdjęcie trasy poniżej). Do dyspozycji uczestników projektu będzie pracownia elektroniczna z bogatym zapleczem podzespołów elektronicznych, pracownia mechaniczna wyposażona w materiały i narzędzia niezbędne do budowy np. podwozia i innych nieelektrycznych części robota oraz zestaw drukarek 3D wraz z oprogramowaniem do tworzenia potrzebnych elementów 3D! Uczestnicy projektu mogą posiłkować się darmowymi warsztatami (kursy: druku 3D, programu Inventor (projektowanie 3D), elektroniczne, arduino, lutowania i inne) jak i poradami ekspertów na wyżej opisanych pracowniach w ramach Makerspace@UW (oczywiście pomoc będzie w formie wskazówek, a nie gotowych rozwiązań). Do konkursu mogą przystępować drużyny z różnych Wydziałów, warunkiem jest jednak obecność co najmniej jednego członka drużyny z Wydziału Fizyki. Dodatkowo konkurs ten jest częścią przedmiotu Zespołowe Projekty Studenckie, dzięki czemu istnieje możliwość uzyskania dodatkowych punktów ECTS, w przypadku zaakceptowania przez macierzysty Dziekanat. Drużyny nie posiadające znajomych na Wydziale Fizyki proszę kontaktować się pod w adres mailowy Makerspace@uw.edu.pl – pomożemy Wam zorganizować takie grupy! Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w Dniu Fizyka 10.05.19  07.06.2019r i będzie zorganizowane przez Makerspace@UW. Dla najlepszych drużyn przewidziane są nagrody! Na zgłoszenia mailowe i osobiste czekamy do 31.03.19r.

 

trasa.png

 

Regulamin:

1. Konkurs przewidziane jest dla studentów i doktorantów wszystkich Wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – z warunkiem, że każda grupa musi posiadać co najmniej jedna osobę z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Drużyny zgłaszające się do konkursu powinny mieć 3-5 osób. W uzasadnionych przypadkach zostaną dopuszczone grupy mniej liczne.

3. Zgłoszenie drużyny do konkursu, wraz z listą uczestników należy przesłać na adres mailowy Makerspace@uw.edu.pl. Poza imieniem i nazwiskiem uczestników, należy podać rok i typ studiów oraz Wydział.

4. Konkurs uznaje się rozpoczęty w momencie zgłoszenia się minimum 3 grup.

5. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 07.06.2019r.  w 10.05.2019r. w czasie Dni Fizyka w Makerspace@UW.

6. Dla najlepszych drużyn, które uzyskały najkrótsze czasy przejazdu, przewidziane są nagrody.

7. Wszelkie sprawy typu: dopuszczenie robota do konkursu, przyjmowanie zgłoszeń, uznanie wyniku przejazdu itp. Będzie dokonywała komisja konkursowa. Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować pod adres mailowy Makerspace@UW.edu.pl

8. Celem konkursu jest zbudowanie od podstaw własnego robota typu Linefollower, który w jak najkrótszym czasie pokona trasę przejazdu (szczegóły trasy: link).

9. Każda grupa będzie miała budżet w wysokości 500 zł do swojej dyspozycji. Wszelkie zakupy i zamówienia muszą być realizowane przez pracowników Makerspace@UW.

10. Niedozwolone jest używanie gotowych projektów i całych zestawów do budowy robotów opracowanych przez osoby trzecie.

11. Do dyspozycji uczestników są elementy dostępne na pracowniach Makerspace@UW. Ich użycie będzie wliczane w cenę robota (po cenach dostępnych w ofertach sklepów). Dodatkowe, potrzebne elementy będą zakupywane na prośbę danej drużyny – poprzez Makerspace@UW.

12. Korzystanie z urządzeń, w tym drukarek 3D, znajdujących się na terenie Makerspace@UW jest darmowe. Za wydruk 3D będzie doliczony do łącznego kosztu robota jedynie koszt filamentu (uzyskany w programie przygotowującym wydruki Slic3r).

13. Przejazd pomiarowy rozpoczyna się na znak sędziego. Po jego ukończeniu zawodnik musi zabrać robota z trasy.

14. Czas jest mierzony przez sędziego przy pomocy bramki elektronicznej lub stopera w zależności od dostępności sprzętu lub, w sytuacji awaryjnej, w inny wybrany przez sędziego sposób. Przejazd rozpoczyna i kończy się, kiedy robot przekroczy znaczniki startu/mety na trasie. Zaliczone podejście przejazdu trasy będzie w tylko, jeżeli robot przejedzie całą trasę.

15. Każda z grup będzie miała po 3 próby na przejazd w dniu rozstrzygnięcia konkursu. Do klasyfikacji generalnej będzie brany pod uwagę najlepszy wynik. Robot musi przemieszczać się po wyznaczonej trasie przejazdu. W przypadku jej opuszczenia musi powrócić do miejsca, w którym ją opuścił lub wcześniejszego odcinka trasy. Każda ingerencja w ruch robota w czasie przejazdu będzie skutkowała doliczeniem karnego czasu do przejazdu (+5 sekund).

16. Sędzia może uznać przejazd za nieważny w przypadku, gdy robot dokonuje zbytniego uproszczenia trasy.

17. Trasa przejazdowa będzie dostępna do testów przez cały czas dla wszystkich grup.